Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.nzpoland.com


§ 1 Definicje


1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

6. Sprzedawca - oznacza osobę fizyczną - Natalię Gradzik-Zaborowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MONO Natalia Gradzik-Zaborowska z siedzibą w Malborku (82-200), Al. Sprzymierzonych 50, NIP:5792148760, REGON: 220942140, e-mail: biuro@nzpoland.com, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

7.Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.nzpoland.com.

8. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

9. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.


§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego


1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Natalię Gradzik-Zaborowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MONO Natalia Gradzik-Zaborowska z siedzibą w Malborku, za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.nzpoland.com (zwanego dalej: "Sklepem Internetowym") oraz określa zasady i warunki świadczenia przez MONO Natalia Gradzik-Zaborowska usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.§ 3 Zamówienia


1. Klient dokonując zamówienia produktów oświadcza, że zapoznał się i akceptuję postanowienia niniejszego Regulaminu, zapoznał się i akceptuję treść Polityki Prywatności, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualnie wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera.

2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. W celu złożenia w Sklepie Zamówienia za pomocą formularza zamówień dostępnego w Sklepie, Klient powinien wykonać następujące czynności:

1. wybrać Odzież i jej rozmiar oraz użyć przycisku „DO KOSZYKA”,
2. przejść do Koszyka i użyć przycisku "ZAMAWIAM",
3. wybrać sposób płatności oraz dostawy,
4. uzupełnić dane osobowe obejmujące:

  1. a. imię i nazwisko/ dane firmy,
  1. b. adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
  1. c. numer telefonu,
  1. d. adres poczty elektronicznej e­mail,
  1. e. NIP w przypadku dokonywania zakupu w ramach działalności gospodarczej.

5. zaakceptować

niniejszy Regulamin oraz oświadczenia dostępne pod formularzem zamówień,
6. na koniec użyć przycisku

„ZAMAWIAM I PŁACĘ”.

6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia, szczegóły zamówienia oraz numer konta, na jaki należy dokonać przelewu.

7. Następnie, po wpłynięciu środków n konto, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o otrzymaniu płatności oraz przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania nieopłaconych Zamówień, w których dane osobowe Klientów są nieprawidłowe lub uniemożliwiają skontaktowanie się z Klientem.

9. Zamówienie nieopłacone w terminie 2 dni od momentu złożenia Zamówienia są anulowane przez Sprzedawcę i umowę uważa się za niezawartą.

10. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia przed dokonaniem płatności. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą, drogą telefoniczną oraz mailową.


§ 4  Płatności


1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Dostepne fory płatnosci za zakupione na stronie internetowej Towary to: 

  • Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy: 37 1090 1098 0000 0001 2320 4429.
  • Karty płatnicze: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASSTERCARD ELECTRONIC oraz MAESTRO.
  • Szybkie przelewy onlineSzybkie płatnosci Shoplo. Podmiotem swiadczącym obsługę płatnosci online jest Blue Media

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

§ 5  Dostawa


1Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3.  Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.

5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6. W dniu wysłania Towaru do Klienta Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o wysłaniu Towaru.

7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.


§6 Prawo odstąpienia od umowy


1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Konsument musi zgłosić chęć odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawcy drogą elektroniczną lub telefoniczną. Sprzedawca wyślę drogą elektroniczną Konsumentowi formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony Towar znajduje się w stanie niezmienionymi i nie nosi oznak używania.

4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać Towar na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w §1 niniejszego Regulaminu. Towar musi być zapakowany w oryginalne opakowanie w stanie w jakim został dostarczony do Konsumenta.

5. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Koszty odesłania Odzieży przez Konsumenta do Sprzedawcy nie są zwracane.

6. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu albo elektronicznie przesyłając formularz pocztą elektroniczną na adres e­mail: biuro@nzpoland.com. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „ZWROT”.

8. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej Konsumenta.§7 Postępowanie reklamacyjne


1. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres e­mail: biuro@nzpoland.com.
2. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „REKLAMACJA”.
3. Przed złożeniem reklamacji przez Konsumenta zalecany jest kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą na numer telefonu (+48) 601803145.
4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Klienta razem z Towarem.
5. Reklamowany Towar należy po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym odesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu.
6. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar  wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
7. Konsument może żądać usunięcia wady Towaru na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
8. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.
9. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Konsument.

§ 8  Usługi nieodpłatne


1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:  

a) Formularz kontaktowy

b) Newsletter

2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.


§ 9 Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zamówień tj. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres, a także dane firmy oraz NIP przez Administratora

4. Udzielona zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w szczególności w celach zawarcia przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, a także statystycznych  i  marketingowych.

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.§ 10 Postanowienia końcowe


1. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie internetowej sklepu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu, o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej sklepu. Wprowadzone zmiany obowiązują od chwili opublikowania informacji o zmianach w Regulaminie na stronie internetowej sklepu.

3. Klient posiada możliwość wglądu do treści Regulaminu nie ponosząc dodatkowych opłąt. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej sklepu w zakładce "Regulamin".

4. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt